یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

لوگو

 آگهی مزایده عمومی به شماره :

                                   (1/1403)مورخ (20/04/1403 )

 

 شرکت تعاونی مسکن شماره (3) کارکنان آبفا خوزستان به شماره ثبت( 29709 )و شناسه ملی ( 10420269871 )در نظر دارد به استناد آیین نامه معاملاتی خود، نسبت به فروش و واگذاری یک قطعه زمین از طریق مزایده عمومی کتبی اقدام نماید .

                              در بخش اطلاعیه ها قابل مشاهده است

.

                                                             

 

 

 

 

تعاونی مسکن شماره ۳

کارکنان آبفا خوزستان